SFS 1986:170

860170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:170

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

utkom från trycket

alkoholhaltiga drycker m. m.;

den 22 april i986

utfärdad den 27 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver­

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

1

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som gör sig skyldig till gärning som avses i 21 k ap. 13 eller 14 §
brottsbalken och därvid är berusad, så att det framgår av hans åtbörder

eller tal, skola vara förverkade, om ej särskilda skäl äro däremot.

Samma lag vare, om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas hos

den som brutit mot 4§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 13

kap. 1 § luftfartslagen (1957:297) eller 325 § sjölagen (1891:35 s. 1) eller hos
någon som medföljt vid tillfället, såframt berusningsmedlen må antagas
hava varit avsedda även för den som begått gärningen.

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid offentlig tillställning, sko la de ock vara förverkade som i första
stycket sägs.

' Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr. 1985/86:71.

- Senaste lydese 1977:297.

315

¬

background image

SFS 1986:170

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

i

i:

På regeringens vägnar

ä

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.