SFS 1986:655

860655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:655 Lag

Utkom från trycket

»III ändring 1 lagen (1958:205) om förverkande av

den isjuli 1986

aikoholhaltiga drycker m. m.;

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1958:2 05) om förver­

kande av aikoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1302

' Prop. 1985/86:9, JuU 2 4, rskr. 213.

¬

background image

y,'

1

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

SFS 1986:655

hos den som brutit mot 4 § lagen (I951:649) om straff för vissa trafikbrott,
13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297) eller 325 § sjölagen (1891:35 s. 1)
skall vara förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas

hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan antas ha varit

avsedda även för den som begått gärningen.

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid offentlig tillställning, skola de ock vara förverkade som i första
stycket sägs.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1986:170.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.