SFS 1986:1016

861016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1016

Utkom från trycket

den 16 december 1986

J754

om ämdrmg i lagen (1986:655) om

(1958:205) om förverkande av

m. m.;

jga drycker

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. i lagens lydelse enligt lagen
(1986: 655) om ändring i nämnda lag

dels att 1 § skall ha följande lyde lse,
dels att det i lagen skall införas en övergångsbestämmelse av följande

lydelse.

1 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § lagen (1951; 649) om straff för vissa t rafikbrott,

6 kap. 2§ järnvägstraflklagen (1985:192), 13 kap. 1 § luftfartslagen

(1957:297) eller 325 § sjölagen (1891: 35 s. 1) skall vara förv erkade, om det

inte finns särskilda skäl mot detta.

' Prop. 1986/87:6, JuU 7, rskr. 43.

¬

background image

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas

SFS 1986:1016

hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsme dlen kan antas ha varit

avsedda även för den som begått gärningen.

Medför någon i strid mot gäl lande bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid offentlig tillställni ng, skola de ock vara förverkade som i först a
stycket sägs.

Denna lag t räder i kraft den 1 juni 1987. I fråga om b rott mot 6 kap. 2 §

järnvägstrafiklagen (1985: 192) som har begåtts före ikraftträdandet gäller
äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.