SFS 1990:154

900154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:154 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

den 9 maj 1990

alkoholtialtiga drycker m. m.;

utfärdad den 5 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver­

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa

196

' Prop. 1989/90:2, JuU2, rskr. 106.

^ Senaste lydelse 1986:1016.

¬

background image

trafikbrott, 6 kap. 2 § jämvägstrafiklagen (1985:192), 13 kap. 1 § luftfarts-

SFS 1990:154

lagen (1957:297) eller 325 § sjölagen (1891:35 s. 1) skall förklaras förver­
kade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om såd ana drycker eller berusningsmedel påträf­

fas hos den som medföljt vid ti llfället, om berusningsmedlen kan antas ha

varit avsedda även for den som begått gärningen.

Medför någon i str id mot gälla nde bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid en offentlig tillställning, skall dessa också förklaras förverkade,
om det inte finns särskilda skäl mot det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.