SFS 1991:667

910667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:667

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

utkom frän tr>ckei

alkoholhaltiga drycker m. m.;

'^91

liträrdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I § lag en (1 958:205) om förver­

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1

Alkoholhaltiga drycker eller a ndra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som bru tit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhctslagen (1990:115 7), 13 kap. 1 § luftfarts­
lagen (19 57:297) eller 325 § eller 325 a§ sjölagen (1891:35 s.l) skall
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller beiusningsmcdcl påträf­

fas hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan antas ha

varit avsedda även för den som begått gärningen.

' f rop, 1990/91: 128, LU35. rskr. .3.11.

'Senaste lydelse 1990:1161.

'081

¬

background image

SFS 1991:667

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spr itdrycker, vin eller

starköl vid en offentlig tillställning, skall dessa också förklaras förverkade,
om det inte finns särskilda skäl mot det.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FRE IVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.