SFS 1990:1161

901161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1161

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

utkom Mn trycket

alkoholhaitiga drycker m. m.;

den 17 december 1990

utfärdad den 6 dece mber 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver­

kande av alkoholhaitiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1

Alkoholhaitiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § eller 4a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990; 1157), 13 kap. 1 § luftfarts­

lagen (1957:297) eller 325 § sjölagen (1 891:35 s. 1) skall förklaras förver­
kade om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel påträf­

fas hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan antas ha

varit avsedda även för den som begått gärningen.

Medför någon i str id mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid en offentli g tillställning, skall dessa också förklaras förverkade,
om det inte finns s ärskilda skäl mot det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:1, TU9, rskr. 64.

^ Senaste lydelse 1990:1 54.

2191

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.