SFS 1968:197

680197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

196S - Nr 197

gjg

Nr 197

Lag

angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 9 maj 1958 (nr 205) om

förverkande av alkoboUialtiga drycker m. m.;

given Stockhoims slott den 2S maj 196S.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

\' e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att VI, med riksdagen^, funnit

i^oll föror dna, att 1 och 2 g§ lagen den 9 maj 1958 om förverkande av al-

kohollialtiga drycker m. m.2 skall erhålla andrad lydelse på sätt nedan
nnges.

1 §.

Alkoliollialtiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas hos

den som uppträder berusad pä plats och sätt i 16 kap. 15 § eller 21 kap,

15 § brottsbalken sägs eller ock gör sig skyldig till gärning som avses i

21 kap. 13 eller 14 § brottsbalken och därvid är berusad, så att det fram­

går av hans åtbörder eller tal, skola vara förverkade, om ej särskilda skäl

äro däremot.

Samma lag

begått gärningen.

Medför någon

stycket sägs.

2 §.

Angående beslag

tillfaller kronan.

Beslut om förstörande eller försäljning meddelas av undersölmingSle-

daren eller åklagaren, I fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket första

punkten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyndig­

heten.

f>ar beslag —

av åldagaren.

2. Vad i — _ — sådan lid.

3- Har förverkande av beslagtagen egendom ej förelagts och godlcänts i

samband nred strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot och

ej åtal, prövar åklagaren, huruvida egendomen skall vara förver-

äd enligt 1 §. Förordnande därom meddelas skriftligen. Den, från vil­

ken beslaget skett, äger hos åklagaren anmäla missnöje med förordnan­

det inom en månad från det han erhöll del därav. Anmäles missnöje, har

y ^Rdren att, om ej beslaget finnes böra hävas, väcka talan om egen­

domens förverkande. Sker det ei inom en månad från det anmälan gjorts,

skall IjKlagrt gä äler.

'• Om polisman verkställer beslag och förelägger ton'erkande av den

es agiagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om

aget göras hos polismyndigheten.

^enna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

274.

inasle lydelse av 1 § se 1967; 50 och av 2 § se 1903:227.

fOrfaftnfngssamlisig /96S, jYr 103—204

¬

background image

Ci20

19G8 • Nr 197 och 198

alla som vederbör hava sig liorsmnligen att ^lerrätla.^ Till yttermera

hava Vi delta med egen hand underskrivit och med ^ art kungl. slgii

Det

\isso li:

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 maj 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jiislitiedepartemenlet)

'gill

Vid!

HERMAN K LING

polii

sli del

ulan a

all br(

randei

.; - -A,:

A-. '• : .1

r

i -**-

i

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.