SFS 1970:751

700751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 751

Lag

om änåring i lagen (1958: 205) om förverkanåe av alkoboikaltiga

drycker m. m.5

given Stockholms slott den 11 december 1970 .

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 2 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoliolhaltiga

drycker m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

2 §.3

Angående beslag

hos polismyndigheten.

1 Prop. 1970: 202, ILU 76, rskr 407.

= Prop. 1970; 199, ILU 77, rskr 408.

" Senaste lydelse 1968: 197.

¬

background image

1982

1970 • Nr 75

5. I fråga om rusdrycker, som i strid mot gällande bestämmelser medföres

vid offentlig tillställning, äger ordningsvakt som med stöd av myndighets

förordnande utövar polisverksamhet vid tillställningen samma rätt att taga

egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman.

Ordningsvakt som verkställt beslag skall skyndsamt till polismyndighe­

ten göra anmälan härom ocb överlämna den beslagtagna egendomen. -

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

Nr 750 och 751, '/« arh. Stockholm 1970. Kungl. Bokti-yckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.