SFS 1963:227

630227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 227

Lag

angaeade ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lagen ilen 9 maj 1958 (nr 205)

oru förverkande av alkoholiialtiga drycker in, m.»

giocn Stoc kholms slo tt den 32 maj 2963.

Sveriges, Gölesoeli

-ou f rortlnV'i'fri'

a

^ ^

^ S i: ^Ut V i, med riksdagcid, hinrni

koIiolhX^

°

förverkande av ;d-

g]vP5 '

erhålla andrad lydelse pä sätt nedan a n-

stadgarom^lIish4^/^Lot^^^^

^

' allmänhet iir

avvikelser:

'

rottinal aga motsvarande tillämpning, med följande

S-.cm dess värdo är ring.

ningen om nämnrtc. nr T-T

ni iijj aet i rusdrycksförsdljnmgstoroni-

^ntmn egen dom n it-

tillve rkare av sådan vara o di

nes lämp lig, Bclminhänsyn till egendomens heskaffeiiliet fii*

lillfaller kronan.

^ erh ållits vid försäljning av beslagtagen egendom,

T?nc7i>t

/%.. ' - -

d -4r^

¬

background image

1 •

\

19G3 - Nr 227 och 228

473

•j Vad i 27 kap. / § ratt_egangsbalken ar stadgat om alt åtal skall väc-

's inom viss tid skall ej galla : annat fall än då rätlen utsatt sådan tid.

' 3 Väckes cj åtal, provar åklagaren, huruvida egendomen skall vara för­

verkad e nligt vad i 1 § sags. Foprdnande därom meddelas skriftligen. Där

p? påfö ljden forelagts och godkänts 1 samband med strafföreläggande, ä«e

den. frdn vilken beslaget skett, hos åklagaren anmäla missnöje med fdr-

ordnandct inom en månad från del han erhöll del därav. Amnäles miss­

nöje, har åklagaren alt, om ej heslaget finnes böra hävas, väcka talan om

prrendomens fön,'erkande. Sker det ej inom en månad från det anmälan

gjorts, skall beslaget gå åter.

^

Egendom, som förklarats fön-erkad enligt denna lag, skall, i den mån

så C] fö rut skett, bevisligen, förstöras eller försäljas efter vad i 2 § ä r slad­

dat om beslagtagen egendom.

" Belopp, som

tillfaller Itronan.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 19G3 och skall äga lUlämpning

jämväl å beslag, som hes tår vid lagens ikraftträdande.

Det a lla som vederbör hava sig börsamligen att efterråtla. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 31 maj 1963.

Under Hans Maj:ts

hlin allernädigsle Konungs och Herres frånvaro:

(Juslilicdeparlementet)

BERTIL

(L. S.)

HERMAN KL ING

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.