SFS 1960:159

600159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1960 ⬢ Nr 159 oclj 160

utkom från trycket den 3 juni 1960

lö�j

Nr 159

Lag

om ändrad lydelse av 1 § lagen den 9 maj 1958 (nr 205)

om förverkande av alkoliolhaltiga drycker m. m.;

given Stockholms slott den 5 maj 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1 § lagen den 9 maj 1958 om förverkande av alkoholhal-

tiga drycker m. m. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

1 §.

Alkoliolhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas hos

den som uppträder berusad på plats och sätt i 11 kap. 10 § eller 26 kap.

15 § strafflagen sägs eller ock gör sig skyldig till gärning som avses i 26

kap. 13 eller 14 § strafflagen och därvid är berusad, så att det framgår av

^ " hans åtbörder eller tal, skola vara förverkade, om ej särskilda skäl äro

däremot.

Samma lag

begått gärningen.

Medför någon

stycket sägs.

il fels

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

1^1351 up pgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kunal. sigill

bekräfta låtit.

"

"

Stockholms slott den 5 maj 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

' Prop. 1960: 47; L'U 16; Rskr 129.

- �

iTv

110�607024. Suensl: förfaltningssamling 1960, Nr 259 ock 160

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.