SFS 1958:205

580205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

TNINGSSAMLING

• Nr 205 och 206

utkom från trycket den 23 maj 1958

T»'

inlHi

kbfeh'

Nr 205

'•itr

tag

y

om förverjkande av alkoholhaltiga drycker m. m.;

given Stockholms slott den 9 maj 1958.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

(j5[^;Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med rilcsdagen^, funnit

gott förordna som följer.

IVlir^

1 §.

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas hos

den som uppträder berusad på sätt i 11 kap. 10 § strafflagen sägs, skola

vara förverkade, om ej särskilda skäl äro däremot.

Samma lag vare, om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas hos

. ;den som brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott eller 13 kap.

§ luftfartslagen eller hos någon som medföljt vid tillfället, såframt berus-

1hingsmedlen må antagas hava varit avsedda även för den som begått gär-

ilningen.

(If i Li Medför någon i strid mot gällande bestämmelser rusdrycker vid offentlig

tillställning, skola de ock vara förverkade som i första stycket sägs.

2 •§.

fa!;: Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmänhet är

stadgat om beslag i brottmål äga motsvarande tillämpning, med följande

^avvikelser:

' 1. Vad i 27 kap. 7 § rättegångsbalken är stadgat om att åtal skall väckas

ti#: !' inom viss tid skall ej gälla i annat fall än då rätten utsatt sådan tid.

2. Väckes ej åtal, prövar åklagaren, huruvida egendomen skall vara för-

verkad enligt vad i 1 § sägs. Förordnande därom meddelas skriftligen. Där

iyi tt

påföljden förelagts och godkänts i samband med strafföreläggande, äge

j||den, från vilken heslaget skett, hos åklagaren anmäla missnöje med förord­

nandet inom en månad från det han erhöll del därav. Anmäles missnöje,

har åklagaren att, om ej heslaget finnes böra hävas, väcka talan om egen­

domens förverkande. Sker det ej inom en månad från det anmälan gjorts,

skall beslaget gå åter.

3 §.

pf! Med rusdrycker som förklarats förverkade enligt denna lag skall förfa­

ras på sätt i 90 § 2 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen föreskrives.

Annan förverkad egendom skall på lämpligt sätt föryttras eller, om mj^c-

kenheten är ringa, bevisligen förstöras.

Belopp, som erhållits vid försäljning av förverkad vara, tillfaller kronan.

t-

» Prop. 1958: 80 ; L ^U 2 1; Rsk r 190 .
109 —587Ö2/^ Svensk författningssamling 1958, Nr 206 och 206

¬

background image

364

1958 .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1 , då lagen den 13 juni 1 i

402) om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m. m. skall ii

höra att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytte

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 maj 1958.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LI

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.