SFS 1993:1622 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

SFS 1993_1622 Lag om ändring i lagen (1958_205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1622
Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m. m.;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1 §2 Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157), 13 kap. 1 § luftfarts-
lagen (1957:297) eller 325 § eller 325 a§ sjölagen (1891:35 s. 1) skall
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel påträf-

fas hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan antas ha
varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller

förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket
första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med
lokal ordningsföreskrift skall, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras
förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma skall gälla
alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid
med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 25 a § järnvägssäkerhetslagen.

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94: 1.

2

Senaste lydelse 1991:667.

4093

background image

SFS 1993:1622

Vad som har sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker

som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap
med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna
var avsedda även för den senare.

2 §3 Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmänhet
är stadgat om beslag i brottmål äga motsvarande tillämpning med följande
avvikelser:

1. Beslagtagen egendom må bevisligen förstöras om dess värde är ringa

eller egendomens förstörande eljest måste anses försvarligt. I annat fall må
egendomen försäljas, spritdrycker, vin eller starköl till det i lagen
(1977:293) om handel med drycker omnämnda partihandelsbolaget, öl till
tillverkare av sådan vara och annan egendom på sätt som med hänsyn till
egendomens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp, som erhållits vid för-
säljning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om förstörande eller försäljning meddelas av undersökningsleda-

ren eller åklagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket första
punkten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyn-
digheten.

Går beslag åter och är egendomen jämlikt denna paragraf förstörd eller

såld, skall ersättning av allmänna medel utgå med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller eljest finnes skäligt.
Beslut om ersättning meddelas av åklagaren. Är den som drabbats av
beslaget missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från
det han erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav. Ansökan
härom göres vid den domstol, som ägt upptaga fråga om beslagets bestånd.
Ersättning utbetalas av länsstyrelsen efter framställning av åklagaren.

2. Vad i 27 kap. 7 § rättegångsbalken är stadgat om att åtal skall väckas

inom viss tid skall ej gälla i annat fall än då rätten utsatt sådan tid.

3. Har förverkande av beslagtagen egendom ej förelagts och godkänts i

samband med strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot och
väckes ej åtal, prövar åklagaren, huruvida egendomen skall vara förverkad
enligt 1 §. Förordnande därom meddelas skriftligen. Den, från vilken
beslaget skett, äger hos åklagaren anmäla missnöje med förordnandet
inom en månad från det han erhöll del därav. Anmäles missnöje, har
åklagaren att, om ej beslaget finnes böra hävas, väcka talan om egendo-
mens förverkande. Sker det ej inom en månad från det anmälan gjorts,
skall beslaget gå åter.

4. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om
beslaget göras hos polismyndigheten.

5. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som

förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket
första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen
(1993:1617) eller med 25 a § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) har den
som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offent-
lig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel
eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg

3

Senaste lydelse 1980:582.

4094

background image

SFS 1993:1622

samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkom-
mer en polisman.

Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst

vid järnväg som har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till
polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

4095

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.