SFS 1994:1016 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. / SFS 1994:1016 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.
SFS 1994_1016 Lag om ändring i lagen (1958_205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1016

Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m. m.;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

1 §2 Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § eller 4a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157), 13kap. 1 § luftfarts-
lagen (1957:297) eller 20kap. 4§ eller 5§ sjölagen (1994:1009) skall
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel påträf-

fas hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan antas ha
varit avsedda även för den som begått gärningen.

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller

1

Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1991:667.

2130

background image

SFS 1994:1016

starköl vid en offentlig tillställning, skall dessa också förklaras förverkade,
om det inte finns särskilda skäl mot det.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

2131

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.