SFS 2019:35 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. / SFS 2019:35 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
SFS2019-35.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m.

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

2 §2 Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är
föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall
får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som
har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt
alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med
hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen
egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersöknings-

ledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket
rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller
Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna

paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska
motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som
annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats
av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska
göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan
görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en

polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att drycken bevisligen
ska förstöras. �ven i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om
beslaget göras till Polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs

eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första
meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen
(1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänst-
gör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställ-
ning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:616.

SFS

2019:35

Publicerad
den

26 februari 2019

background image

SFS

2019:35

2

befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att
ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-

tjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till
Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.