SFS 1994:1428 Lag om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

SFS 1994_1428 Lag om ändring i lagen (1994_1016) om ändring i lagen (1958_205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1428
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga dryck-
er m.m.;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1994:1016) om ändring

i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall
ha följande lydelse.

1 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som brutit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157), 13 kap. 1 §
luftfartslagen (1957:297) eller 20 kap. 4 § eller 5 § sjölagen

(1994:1009) skall förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl
mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller berusningsmedel på-

träffas hos den som medföljt vid tillfället, om berusningsmedlen kan
antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller

förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra
stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen
(1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift skall, oavsett vem

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2937

background image

2938

SFS 1994:1428

dryckerna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot
det. Detsamma skall gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som
förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med
25 a § järnvägssäkerhetslagen.

Vad som har sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana

drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället
var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sanno-
likt att dryckerna var avsedda även för den senare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.