SFS 1994:1742 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

SFS 1994_1742 Lag om ändring i lagen (1958_205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1742

Utkom från trycket

den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha följande lydelse.

2 §2 Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmänhet
är stadgat om beslag i brottmål äga motsvarande tillämpning med följande
avvikelser:

1. Beslagtagen egendom må bevisligen förstöras om dess värde är ringa

eller egendomens förstörande eljest måste anses försvarligt. I annat fall må
egendomen försäljas, spritdrycker, vin, starköl och öl till den som är
berättigad att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor
enligt alkohollagen (1994:1738) och annan egendom på sätt som med
hänsyn till egendomens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp, som erhållits
vid försäljning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om förstörande eller försäljning meddelas av undersökningsleda-

ren eller åklagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket första
punkten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyn-
digheten.

Går beslag åter och är egendomen jämlikt denna paragraf förstörd eller

såld, skall ersättning av allmänna medel utgå med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller eljest finnes skäligt.
Beslut om ersättning meddelas av åklagaren. Är den som drabbats av
beslaget missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från
det han erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav. Ansökan
härom göres vid den domstol, som ägt upptaga fråga om beslagets bestånd.
Ersättning utbetalas av länsstyrelsen efter framställning av åklagaren.

2. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om
beslaget göras hos polismyndigheten.

3. 1 fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som

förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket
första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen
(1993:1617) eller med 25 a § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) har den
som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offent-

lig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel
eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg
samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkom-
mer en polisman.

Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst

vid järnväg som har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till
polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

6358

1

Prop. 1994/95:23 och prop. 1994/95:89, bet. 1994/95: SoU9, rskr. 1994/95:106.

2

Senaste lydelse 1993:1622.

background image

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari 1995

och i övrigt den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1742

6359

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.