SFS 2019:347 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

SFS2019-347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m.

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. samt 1 och 2 §§ ska ha följande
lydelse.

Lag om förverkande av alkohol m.m.
1 §
2 Alkohol eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträf-
fas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen
(2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska förklaras för-
verkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om alkohol eller sådana andra medel som avses i

första stycket påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan
antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkohol-

drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som påträffas hos
den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i strid med villkor
enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ord-
ningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem
dryckerna eller preparaten tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda
skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker eller alkoholdrycks-
liknande preparat som påträffas hos den som intar sådana drycker eller pre-
parat i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker eller preparat som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna eller
preparaten var avsedda även för den senare.

2 §3 Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är
föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall
får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som
har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt
alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2010:2007.

3 Senaste lydelse 2019:35.

SFS

2019:347

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:347

även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt
lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt
som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av
beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersöknings-

ledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rätte-
gångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kust-
bevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna

paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska
motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som
annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats
av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska
göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan
görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en

kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i
dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om
beslaget göras till Polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket

och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra
stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordnings-
lagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den
som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller
som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma
rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en
polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-

tjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till
Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.