SFS 1999:218 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. / SFS 1999:218 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
990218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påver-

kan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649)
om straff för vissa trafikbrott, 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),
13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297) eller 20 kap. 4 § eller 5 § sjölagen
(1994:1009) skall förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot
det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den

som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för
den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller för-

varar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket för-
sta meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lo-
kal ordningsföreskrift skall, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förver-
kade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma skall gälla alkohol-
drycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap.
4 § ordningslagen eller med 25 a § järnvägssäkerhetslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var av-
sedda även för den senare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166.

2

Senaste lydelse 1994:1428.

SFS 1999:218

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.