SFS 2005:286 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

050286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2 Vid beslag av egendom som avses i 1 § skall vad som i allmänhet är

föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får
egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har
rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alko-
hollagen (1994:1738). Annan egendom får säljas på det sätt som med hän-
syn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egen-
dom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsleda-

ren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rätte-
gångsbalken får sådant beslut fattas även av polismyndigheten.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna pa-

ragraf, skall ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek
skall motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad
som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som
drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning.
Det skall ske inom en månad från det han eller hon fick del av beslutet. An-
sökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut
av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en po-

lisman besluta att drycken bevisligen skall förstöras. Även i dessa fall till-
lämpas 1 tredje stycket.

2. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den be-

slagtagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om be-
slaget göras hos polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som för-

tärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första
meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen
(1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 2004:521.

SFS 2005:286

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:286

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som
befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att
ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid

järnväg som har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till polis-
myndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

3 §

3 Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen

förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1963:227.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.