SFS 2004:521 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

040521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker skall ha följande lydelse.

1 §

2 Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påver-

kan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 § eller 4 a § lagen (1951:649)
om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tun-
nelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 1 § luft-
fartslagen (1957:297) eller 20 kap. 4 § eller 5 § sjölagen (1994:1009) skall
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma skall gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den

som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för
den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller för-

varar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket
första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med
lokal ordningsföreskrift skall, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras för-
verkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma skall gälla alkohol-
drycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap.
4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var av-
sedda även för den senare.

2 §

3 Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmänhet är

stadgat om beslag i brottmål äga motsvarande tillämpning med följande av-
vikelser:

1. Beslagtagen egendom må bevisligen förstöras om dess värde är ringa

eller egendomens förstörande eljest måste anses försvarligt. I annat fall må
egendomen försäljas, spritdrycker, vin, starköl och öl till den som är berätti-
gad att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alko-
hollagen (1994:1738) och annan egendom på sätt som med hänsyn till egen-

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

2 Senaste lydelse 1999:218.

3 Senaste lydelse 1994:1742.

SFS 2004:521

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:521

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

domens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp, som erhållits vid försäljning
av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om förstörande eller försäljning meddelas av undersökningsleda-

ren eller åklagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket första punk-
ten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyndigheten.

Går beslag åter och är egendomen jämlikt denna paragraf förstörd eller

såld, skall ersättning av allmänna medel utgå med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller eljest finnes skäligt.
Beslut om ersättning meddelas av åklagaren. Är den som drabbats av besla-
get missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från det han
erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav. Ansökan härom göres
vid den domstol, som ägt upptaga fråga om beslagets bestånd. Ersättning ut-
betalas av länsstyrelsen efter framställning av åklagaren.

2. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den be-

slagtagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om be-
slaget göras hos polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs

eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första me-
ningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617)
eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som
ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller
inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattnings-
havare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendo-
men i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid

järnväg som har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till polis-
myndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.