SFS 2022:370 Lag om ändring i lagen (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

SFS2022-370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:158) om ändring i lagen

(1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkohol m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2022:158) om ändring i
den lagen ska ha följande lydelse.

2 § Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är
föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall
får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som
har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt
alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas
även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt
lagen (2022:156) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt som
med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av
beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersöknings-

ledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket
rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller
Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna

paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska
motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som
annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats
av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska
göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan
görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en

kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i
dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om
beslaget göras till Polismyndigheten.

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.

SFS

2022:370

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

2

SFS

2022:370

3. I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket

och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra
stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordnings-
lagen (1993:1617) eller med 5 kap. 2 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367)
eller med 6 kap. 2 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem har den
som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller
som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma
rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en
polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-

tjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till
Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martin Rhodin
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.