SFS 2023:423 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

SFS2023-423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol

m.m.

Utfärdad den 15 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkohol m.m. ska ha följande lydelse.

2 §2 Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är
föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall
får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som
har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt
alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas
även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt
lagen (2022:156) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt som
med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen
egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersöknings-

ledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket
rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller
Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna

paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska
motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som
annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats
av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska
göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan
görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en

kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i
dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om
beslaget göras till Polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket

och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra
stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 §
ordningslagen (1993:1617) eller med 5 kap. 2 § järnvägssäkerhetslagen

1 Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216.
2 Senaste lydelse 2022:158.

SFS

2023:423

Publicerad
den

20 juni 2023

background image

SFS

2023:423

2

(2022:367) eller med 6 kap. 2 § lagen (2022:368) om nationella järnvägs-
system har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess
färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid
järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken
tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-

tjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till
Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Om värdet
på beslagtagen alkohol är ringa, får Polismyndigheten i stället besluta att den
bevisligen ska förstöras av en ordningsvakt. Även i dessa fall tillämpas
1 tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.