SFS 2010:2007 Lag om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

102007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förverk-

ande av alkoholhaltiga drycker m.m. i stället för dess lydelse enligt lagen
(2010:1623) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 §

Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverk-

an, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnel-
bana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 §
luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som

medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den
som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas

hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt
2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordnings-
lagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryck-
erna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Det-
samma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana
drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägs-
lagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var av-
sedda även för den senare.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125.

SFS 2010:2007

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.