Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1962:120
Departement: Utrikesdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1018
Länk: Länk till register

SFS nr:

1962:120
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1962-04-27
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1018
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar. Lag (2010:1018).

1 a §   Har upphävts genom lag (1981:436).

2 §   Den som frivilligt rättar oriktig uppgift skall vara fri från straff.

3 §   Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första meningen och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall också tillämpas i fråga om brott som avses i denna lag. Lag (2000:1227).

4 §   Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:402).

5 §   Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förundersökning rörande brott mot denna lag. Lag (1981:436).


Övergångsbestämmelser

1994:1549
   1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande gärning som begåtts före ikraftträdandet.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.