SFS 2008:489 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2008:489 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
080489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Vad som i denna lag sägs om böter ska även gälla utdömda viten, som

1. har förelagts part eller annan till fullgörande av en skyldighet i en rätte-

gång,

2. i Sverige har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrens-

verket, Stockholms tingsrätt i mål enligt marknadsföringslagen (2008:486)
eller Marknadsdomstolen,

3. i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande

av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.

Vad som sägs i första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har

förelagts av Forbrukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren
eller har dömts ut av domstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite

som enligt 4 § första stycket 2 förelagts enligt marknadsföringslagen
(1995:450).

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 1999:113.

SFS 2008:489

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.