SFS 1973:127

730127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

j_3g

SFS 1973:127

ändring 1 iagen (1963:193) om samarbete med

Oanmark, Finland, Island och Norge angående

den 12 apr il 1973

ycrksiällighet av straff m.m.;

given Siockholms sloU den 2 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde. Sveriges,

Göiesoch Vendcs Konung, göra veterligl: att VI,

nved riksdagen', funnit gott förordna, att 26 § lagen (1963:193) om

5,im:irbeie med Danmark. Finland, Island och Norge angående

verksialiigbet av straff m.m. skall ha nedan angivna lydelse.

26Talan mot kriminalvärdssiyrelsens beslul enligt denna lag föres

hos kammarrätten genom besvär.

Om ej annorlunda förordnas, skola kriminalvårdsstyrelsens och

l.iunmarräLls beslut omedelbart lända till efterrättelse.

Denna la g träder i kraft den 1 juli 1973. �l dre bestämmelser gäller

fortfarande när offentlig försvarare förordnats före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätla. Till

)itermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med
Vari ku ngl. sigill be kräfta låtit.

Siockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(LS.)

(Justitiedepartementet)

Prop. 1972:132. JuU 1973:1, rskr 1973:21.

Scnasie lydelse 1971: 573. �ndringen innebär all tredje siycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.