SFS 1985:221

850221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:221

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring I lagen (1963:193) om samarbete med

den 30 april 1985

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m. m.;

utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1963:1 93) om samar­

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av

straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
' Prop. 1984/85:96, JuU 22, rs kr2'l.

¬

background image

4 § Vad som i den na lag sägs om böter skall även gälla utdömda viten,

SFS 1985:221

som

1. har förelagts part eller annan till f ullgörande av en skyldighet i e n

rättegång,

2. här i landet har förelagts av konsumentombudsmannen, näringsfri­

hetsombudsmannen eller marknadsdomstolen,

3. i Finland har dömts ut av marknadsdomstolen eller, efter överkla­

gande av ett avgörande av denna domstol, av högsta domstolen.

Denna lag träder i kraft i förhållande till Finland fyra veckor från den dag

då lagen enligt uppgift på den utkomit från trycket i Svensk författnings­
samling samt i förhål lande till D anmark, Island och Norge den dag rege­

ringen be stämmer. I fråg a om vite som har förelagts före ikraftträdandet

gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.