SFS 1974:913

740913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 913 Lag

Utkom fran trycket

den 23 dec. 1974

1890

om ändring i lagen (1963:193) om sam arbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående verk­

ställighet av straff m.m.;

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1963:193)

om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.^

delsan 36 § skall upphöra att gälla,
delsan i 33 § ordet •"Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

delsan 19 och 27 §§ samt lagens ikraftträdandebestämmelse skall ha

nedan angivna lydelse.

19

Vad för den frigivne är bestämt angående prövotid och över­

vakningstid i de n stat där frigivningen skett skall gälla såsom om frigiv-
ningen ägt rum här i riket. Föreskrifter angående den frigivnes ålig­

ganden, som meddelats i anslutning till den villkorliga frigivningen,
skola, om ej övervakningsnämnden förordnar annat, äga tillämpning. 1

övrigt skall, om ej annat föreskrives nedan, tillämpas vad i sv ensk lag i

allmänhet är stadgat om villkorlig frigivning; dock må prövotiden ej
förlängas.

Förklaras här i riket den villkorligt medgivna friheten förverkad,

skall verkställighet här ske av det vid frigivningen återstående straffet,
omvandlat till fängelse pä lika lång tid.

Beslutas i Danmark, Finland, Island eller Norge ändrade bestäm­

melser med avseende å den villkorliga frigivningen eller förverkande av

den villkorligt medgivna friheten, skall beslutet äga giltighet här i r iket.

' Prop. 1974:155, JuU 41, rskr 365.

^ Senaste lydelse av 33 § 1964 :548.

' Senaste lydelse i 964-.548.

fc'

lilä'

ft;
VTI!

¬

background image

27 §'• Talan mot övervakningsnämnds beslut om framställning enligt

SFS 1974: 913

15 § första stycket eller om förklaring som avses i 19 § and ra stycket
föres genom besvär hos hovrätt. Detsamma gäller beträffande talan

mot övervakningsnämnds beslut med stöd av 19 § första stycket om

omhändertagande enligt 26 kap. 22 § br ottsbalken. Besvärstiden räknas

från den dag den dömde erhöll del av beslutet. Över hovrättens beslut
må klagan icke föras.

Åtnöjes villkorligt frigiven icke med övervakningsnämnds beslut om

framställning enligt 22 §, äger han hos kriminalvårdsnämnden påkalla
prövning av beslutet. Talan må ej föras mot kriminalvårdsnämndens
beslut.

Övervakningsnämnds beslut som avses i denna paragraf länder

omedelbart till efterrättelse, såvida ej annorlunda förordnas.

Ikraftträdandebestämmelse®

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1963 och äger tillämpning även i

fråga om domar som meddelats dessförinnan.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1964:548.

5 T ill 1963:193.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.