SFS 1963:193

630193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lb

I •

" t •

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

i/ V : •'

1963 • Nr 193—205

Utkom från trycket den 13 jnni 1953

Nr 193

Lag

om samarbet e med Danmark, Fioland, Island ocb Norge angående

verkställigliet av straff m. m.;

given Slockholms slo tl den 22 maj 1963.

Vi GUSTAF ADOLF, med Giids nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g I: att Yi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

:

I .

I . I •

• i".
' :

I •

!• '::

Om verkställigbct av böter m. m.

1 §.

1 Danmark, Finland, Island eller Norge meddelad dom, varigenom dömts

till böter eller förverkande av egendom eller i brottmål utdömts ersättning

för rät tegångskostnad, må på begäran verkställas här i riket.

Vad nu sagts slcall ock gälla beslut, som i någon av nämnda stater till ti^'g-

gaiide av an språk på böter, förverkande av egendom, skadestånd eller ersätt­

ning för rättegångskostnad meddelats angående kvarstad, skingringsforbiid

dier beslag å egendom tillhörande för brott misstänkt.

' ej meddelas.

Verkställighet sker enligt svensk lag; dock må beslut om förvandling av

noter -

3 ^

myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge må överlämnas att

'^dvställa h är 1 r iket meddelad dom eller beslut som avses i 1 §.

4

'.denna lag sägs om böter skall ock gälla vite, som förelagts part eller

''n lU] f ullgörande av skyldighet i rättegång.

Om verkställigbct av frihetsstraff

I* S

Finland, Island eller Norge meddelad

'^nci

f-'^'^Ssel eller limfte, i Finland till tukthus eller tangelsj^_i Is

..JJ^nngelsi eller varöliald och i Norge till fengsel eller hefte, ma på

1902:203; L^U 1 903: 22; Rskr 253.

j.iu 1903: 22; Rskr

^^000. S ocn^l: författningssamling lD03,Xrl93—3ÖJ

• t' ^

¬

background image

196:^ • Nr 193

]Jir:i!Ios fni rijstiilliiijig om vorkslålli^^licL här i rikel, skall i hcslutt;}

<lct lutmiula stranvt omvaiulki-s till straflarbclc oller fängelse j.ä jii,^ '''''

tid Därvid skall den danska straffarten frcngsel, den finska strah

[nktiins. den isländska straffarlen fangelsL ocli den norska slraffartci/f

sel anses svara mot straffarbete smnL d en danska straffarlcn hrefle, den r '

J;:i str alTarien fängelse, don isländska slraffarten varöhald och den n JT

slralfarton Jieflo m ot fängelse. Det ädömda straffet skall dock alllid 'in ^

svara mot .straifarbete, om den strafftid som verkställighelen här i ViM

skall avse överstiger tvä ur.

7 §.

Det till straffarbete eller fängelse omvandlade straffet är vcrkslällbyvl s-

stim liade siraffct ädönits här i riket genom dom, som vunnit laga krafl. '

Plar slraffcl börjat vcrliställas i den stal, där domen meddelats, skä

slrnfftiden räktias frän vcrkslälligliotcns början i den staten.

l-orvandlingsslraff för butor mä ej vcrkslälias, om betalning fur bötcrni

erlägges. Oni böterna delvis gäldas, 'skall förvandlingsstraffet i mcitsviir.n-

de män nedsättas; nedsättningen mä dock ej avse del av dag.

§•

Hår i riket meddelad dom, varigenom dömts till straffarbete eller fängekt.

ina ^erkstälIas i Danmark, Finland, Tsdand eller Norge, om den dömde rå:

\eri,stallig]tct skall ske är medborgare eller liar liemvist i den andra sltitcr,.

yiieha ler han sig i nägon av nämnda stater, mä även eljest clomcii v ed,-

^ ^ n

t't;t nied hänsv-n till omständigheterna finnes lämpligast,

'!/{

.^"tndc uvorföras från Sverige till den andra staten, anses di':i

r

ändamål varit omhändertagen av svcnd:

nnndighct, säsom strafftid.

Om nägon, som hä

vcrk.slällighet av dt;

skola bestämmelser

om liär i riket dömts till slraffarbctc eller fängelse, skall k -

v domen överföras till Danmarlc, Finland, Island eller Xm?'

i»iuk, Finhn.r

i 7 och 18 §§ lagen om utlämning for brott tiH

Vad nil vicin i Vi

Norge äga motsvarande tillämpning.

.,

skall förivisvu r •

den dömde enligt vad därom är s(:i(l^|

'VV

forvisas eller utvisas nr rii,-r.t

i.„r^wi,..>. till ik-n ar'J-

ra staten.

eller utvisas ur riket och inä befordras till den

Om Övervakning av villkorligt dömd ni. nt.

villkoid'ig

i Banmariv, Finland, Island eller Norge criw

.

med övervakning, mä pä begäran Anordnas har i riUet.

ort, ,hir den döm m

skall den allmänna iindcrw

balla sig. xitses till öw

sig eller kan antagas komma al

att iörordna övcrvd^'

ällggcr övervaknmgstlo

'vanare for den dömde.

¬

background image

1963 . . Kr 193

12 §.

401

Vad för den dömde är bestämt angående provotid och overvakninestld i

den stat dar domen meddelats skall galla såsom om domen givits här i riket.

Föreskrifter angående den dömdes åligganden, som meddelats

_

1 r r r ^

w

1

1

rt

r\.

VM VM

n

T P A I

^

A -I

M

_

.

fem år.

Förklaras lidr i riket det genom den villkorliga domen medgivna anståndet

förverkat, sk all straff, som är utsatt i domen, v erkställas här. I sådant fall

skall rätlen omvandla frihetsstraff till svensk straffart med tillämpning av

de i 6 § angiv na grunderna och bötesstraff till motsvarande belopp i svenskt

jnynt. Xr straff ej utsatt i den villkorliga domen, skall rätten med tillämp­

ning av sven sk lag bestämma straff eller annan påföljd för brottet; tillfälle

alt utföra talan härom skall beredas allmän åklagare.

Beslutas i Danmark, Finland, Island eller Norge ändrade bestämmelser

med avseende å den villkorliga domen eller förverkande av anståndet, skall

beslutet ä ga giltighet här i riket.

13 §.

Uppkommer här i riket fråga om åtgärd med avseende å villkorlig dom,

som medd elats i Danmark, Finland, Island eller Norge och b eträffande vil­

ken övervakning anordnats här, men finnes frågan lämpligen böra prövas

i den sta t, där domen meddelats, må domstol, som handlägger ärendet, hän-

skjula frågan till behörig myndighet i nämnda stat.

§.

Om någon, som i Danmark, Finland, Island eller Norge erhållit villkorlig

dom, här i riket övertygas om annat brott som begåtts under prövotiden

eller före dess hörjan, må rätten, ändå att övervakning i anledning av den

villkorliga do men ej anordnats här, med tillämpning av vad i svensk lag_är

stadgat om villkorlig dom förklara det ^dllkorliga anståndet förverkat. Där­

vid skola b estämmelserna i 12 § andra stycket äga tillämpning.

15 §.

övervakning av den, som här i riket erhållit villkorlig dom med övervak­

ning, må överflydtas till Danmark, Finland, Island eller Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser med avseende å den

villkorliga do men, skall beslutet äga giltighet här i riket.

Ändå at t övervakningen överflyttats, må åtgärd i fråga om den -\nlIkoT)iga

domen beslutas här i riket, såframt den dömde här övertygas om nun at bro t

eller behörig mymdighet i Danmark, Finland, Island eller Norge till svensk

domstol hänskjuter ärende om sådan åtgärd. Sålunda hanskjutet ärende

^'PPtages av den rätt som vid tiden för överflyttningen var overvakmngs-

domstol.

16 §.

Hor i D anmark, Finland, Island eller Norge beslutats

stånd med avseende å villkorlig dom, som meddelats har i riket, skall besl

aga gil tighet här.

Om tiUsyn över i-illkorligi frigiven m. m.

Tillsjni över den, som villkorligt ^frigivits efter f^Jänande i Danm^^^^

f^ngsel. i Finland av tukthus eller fängelse,_ i Island av fan.elsi eller

°rge av fengsel, må på begäran anordnas har i riket.

• •

S

{ C

' l .

•'I

! :•

¬

background image

19G3 • Nr 193

IS

I Jicshit om aimrdnondc av tillsyn skall faiig\ ardsstyrclsen utse

man för den frigivae.

lörnrdiinr annat, iiga tiiläaipnirig, I uvngt skall lilliinipas vad i svens

är stadgat om vi llkorlig frigivning; dock ina prövoliden cj förlängas.

PT.rldaras här i riket den villlcorligt medgivna friliclen förverkad sknll

vcrksläilighet här ske av det vid frigivningcii återstående straffet, omvandla

till svensk straffart med tillämpning av de i G g angivna grunderna.

IJosUilas 1 D anmark, Finland, Island eller Norge ändrade bestämmelser

med avseende ä den villkorliga frigivningen eller förverkande av den villkor-

ligl medgivna friheten, skall beshitcl äga giltighet Mr i riket.

20

Uppkommer här i riket fråga om åtgärd med avseende ä villkorlig fri-

givning, som beslutats i Danmark, Finland, Island eller Norge och beträf­

fande vilken tillsyn anordnats här, men finnes frågan lämpligen böra prö­

vas i den stal, där frigivningen .skett, må fångvårdsstyndscn eller, när

den domde övertygats om annat brott, domstolen hänskiiUa frågan till be­

hörig myndighet i nämnda stat.

21

Om någon, som ydlkorligt frigivits efter avtjänande i Danmark av fteng-

scl, yF inland ay tiiktlius eller fängelse, i Island av fangclsi eller i Norge av

engsel, h ar i riket övertygas oin annat brott som han begått under prövo-

'F F f"' ""tia att tillsyn i anledning av den villkorliga frigivningea

I nH't

s bar, med tillämpning av vad i svensk lag är stadgat om vill-

vkl

förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad. Där-

^.d skola tesloimnelscrna i la § andro slydcoi .äga lillära]ming.

22

slraff-irbetT

villkorligt frigivits efter avtjänande av

N'orgc"

fängelse, riia överflyttas till Danmark, Finland, Island eller

bnviigl

Norge beslutats förverkan

3ibiglmt liär.

lorordnals bär i riket, skall be

ande av v ä''

beslutet äga

<^emeasamma licstämmclscr

"V ö yonakning'"I eller b g eller om anordnande

i D^nnFk

av vederbörande

• '"land, Island oller Norr ' '

t;

^e.

¬

background image

1963 . Nr 193

- verlcsiällbar i den

" Innan rramslällning enligt 5 10 eller 17 § bitalies, skall den dömde om

Jet ej av sapk.lda skal tinnes kunna underlåtas, beredas tilftälle att ^-ttr™

cjf^iärcnGC-u

Framställning om verkställighet enligt 1 eller R B oi i«n

j

^

^/övervakning-enligt 10 § ellel tmsyn^enjgff,' Iplövas'aTfs'n^t

fPliseil.

26 §.

Talan mot f äng vår dss t JT elsens beslut enligt denna lag föres genom be­

svär hos Konungen.

Om e j annorl Linda förordnas, skall fångvårdsstyrelsens beslut omedelbart

lända till efterrättelse.

Är de n dömde här i riket omhändertageu för verkställighet av dom, som

avses i fång^nrrds styrel sens beslut, skall i fråga om förberedande och utfö­

rande av hans talan mot beslutet vad i rättegångsbalken är stadgat om of­

fentlig försvarare äga motsvarande tillämpning; arvode och ersättning till

försvararen skola dock alltid gäldas av statsverket.

27 §.

Talan mot övervakningsdomstols heslut om framställning enligt 15 §

första stycket föres genom besvär hos hovrätt, över hovrättens beslut må

klagan icke föras.

28 §.

Bifalles framställning om verkställighet enligt 5 §, och har for den döm­

des ov'erfurande hit uppställts villkor av innebörd, som avses i 7 § lagen om

iitlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, skola villkoren

lända till efterrättelse här i riket.

29 §.

Ilar framställning om verkställighet av straff enligt 1 eller ^

anordnande av övervakning enligt 10 § eller tillsyn enligt 17 § hifalhts eller

har förverkande beslutats enligt 14 eller 21 §, må ej här i rdcet vackas åtal

lor gärning som avses i den i den andra staten meddelade domen. Med av­

seende å bestämmelser i svensk lag om sammanträffande

''i?-

förändring av straff skall så anses som hade domen meddelats har i

;'«d i 4 kap. 3 och 4 g§ strafflagen stadgas skall dock ej

ff^ga om brott, för vilket straff bestämts i annan stat, ej heller skall t

lampas vad i 18 g lagen om verkställighet av bötesstraff ar

;

Utan hinder av vad i första stycket sägs må vackas talan, som a

-o Jiap. 13 g s trafflagen.

30 g.

^

,

u."",^?'"^«llnl„gom.vcrbslälllgl.^

S ['.»'•i"'""""•''®"

as liH lä gre straff an för brottet är stadgal.

¬

background image

40i

1963 • Nr 193

31 b-

, ,n,mer -cihm fniin^tnilriin- enligt 1 elJer 5 § bifallits, fråga om 1,-

'vi(Vvorkstäni-Iioi hiir i riket av dansk, finsk, isländsk eller norsk dom

sniii avses i de nna lag, skall vad av nnd boslamts i den siat, där doinen med'

delats, lända till efterrättelse.

32 §.

Don som fdr vorkstrdiiglict av frihetsstraff överföres från Danmark, Fin

Lind, Isla nd ellov Norge till annan av dessa stater må ntan särskilt tillstånd

foras genom Sverige.

33 S.

Konungen äger förordna att befogenhet som enligt denna lag tillkommer

fängvärdsstyrciscn må utövas av annan myndighet.

Föranleder verkställighet enligt I g talan inför domstol här i rikel, skall

jiisliliekaiislcrn äga mottaga stämning samt i svenska statens namn själv

eller genom ombud tala och svara, säsoni om fråga vore om en kronans

fordran.

34

Lika med dom anses i denna lag hcslnl eller föreläggande, som efter lag­

stiftningen i den stat där det meddelats äger samma verkan som dom.

35

Kostnader för verkställighet enligt 1 §, som icke bliva täckta genom före­

lagen verkställighclsfitgärcl, så ock kostnader för verkställighet och åtgärder

1 ovngt enligt denna lag stanna å stat.sverkcl.

3G

Konungen att förordna om tillämpning av denna lag i

tiU"'"'

Denmark, Finland, Island ocli Norge. Lagen må därvid göras

amp Ig jmnval i fråga oni domar, som meddelats dessförinnan,

liliJinn

tneddclar i övrigt de närmare föreskrifter, som erfordras for

niiampmngen av denna lag.

till Danmark eller

december 19^S

som i hroltnial

vi^^liav" vi'doiu"'''"!'

''S l'örs.nmligcn alt cflerriitta. Till yltf

bekräfta låtit

'

^gcn hand underskrivit och med Vårt kung!- si^

Rl"cl<lK,l„n Slou dc„ 22 maj 10C3,

(Justitiedcparlemenlel)

GUSTAF ADOLF

(1. S.)

HERMAN KLINC

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.