SFS 2020:969 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2020:969 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
SFS2020-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkställighet av straff m.m.

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 En dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge, var-
igenom dömts till böter eller förverkande av egendom eller i brottmål ut-
dömts ersättning för rättegångskostnad, får på begäran verkställas i Sverige.

Det som sägs i första stycket ska också gälla beslut, som i någon av nämnda

stater till tryggande av anspråk på böter, förverkande av egendom, skade-
stånd eller ersättning för rättegångskostnad meddelats i fråga om kvarstad
eller beslag av egendom tillhörande någon som är misstänkt för brott.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

Bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall finns i

1. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-

verkande i vissa fall,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den

14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande, och

3. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om för-
verkande.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.
2 Senaste lydelse 2011:426.

SFS

2020:969

Publicerad
den

20 november 2020

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.