SFS 2005:968 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2005:968 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
050968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1963:193) om sam-

arbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m.

2

dels att i 25, 26 och 33 §§ ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ i olika böj-

ningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsvarande form,

dels att 8, 11 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 26 a�26 d §§, av föl-

jande lydelse.

8 §

3 Här i riket meddelad dom, varigenom dömts till fängelse, må verkstäl-

las i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkställighet
skall ske är medborgare eller har hemvist i den andra staten. Uppehåller han
sig i någon av nämnda stater, må även eljest domen verkställas där, om det
med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den andra staten,

skall Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den
staten. Kriminalvården får därvid begära hjälp av polismyndigheten i den ort
där den dömde uppehåller sig.

Påträffas den dömde här i riket före frigivningen, får polismyndigheten på

begäran av myndighet i den andra staten eller med anledning av där utfärdad
efterlysning ombesörja att han överförs till den staten för verkställighet av
straffet.

Skall den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till

den andra staten, anses den tid, under vilken han för ändamålet har varit om-
händertagen av svensk myndighet, såsom strafftid.

11 §

4 Kriminalvården skall ha hand om övervakningen och förordna över-

vakare för den dömde.

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
25 § 1964:548
26 § 1994:437
33 § 1983:226.

3 Senaste lydelse 1983:226.

4 Senaste lydelse 1990:1014.

SFS 2005:968

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:968

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

18 §

5 Kriminalvården skall ha hand om övervakningen och förordna över-

vakare för den frigivne.

26 a § Ett beslut får inte överklagas enligt 26 § innan beslutet har omprö-
vats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som be-
slutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett
beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den

dömdes nackdel.

26 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av
beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

26 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felak-
tig underrättelse om hur man begär omprövning.

26 d § Kriminalvårdens beslut enligt 26 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är
beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

Beslut som gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsan-

stalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet överklagas till den länsrätt som
regeringen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1990:1014.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.