SFS 2010:614 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. / SFS 2010:614 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
100614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1963:193) om samar-

bete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m. ska ha följande lydelse.

27 §

2

�vervakningsnämndens beslut om framställning enligt 15 § första

stycket eller 22 § eller om förklaring som avses i 19 § andra stycket får över-
klagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. Det-
samma gäller övervakningsnämndens beslut med stöd av 19 § första stycket
om omhändertagande enligt 26 kap. 22 § brottsbalken. �verklagandet ska
ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
dömde fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

�vervakningsnämndens beslut som avses i denna paragraf gäller omedel-

bart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �renden som kommit in till hov-

rätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:690.

SFS 2010:614

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.