SFS 1970:315

700315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 315

Lag

om ändring i lagen (1964; 163) om införande av brottsbalken;

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 14 § lagen (1964: 163) om införande av brottsbalken skall

ba nedan angivna lydelse.

» Prop. 1970: 92, 3LU 48, rslcr 226.

' �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

° Senaste lydelse 1969: 312. �ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

¬

background image

654

1970 . Nr 315 ocli 316

14 §.i

Följande lagrum

brottsbalkens ikraftträdande:

16 § 6 punkten förordningen den 16 februari 1864 (nr 11 s. 101) om nya

strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall;

1 punkten

strafflagen m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit ooh med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Justitiedepartementet)

CARL LI DBOM

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.