SFS 1969:83

690083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Nr 83

Ulkom frSn trycket den 9 maj 1969

Nr 83

Lag

om ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om införande

av brottsbalken;

given Stockholms sloii den 21 m ars 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdageni, funnit

gott förordna, att 14 § lagen den 20 mars 1964 om införande av brottsbal­

ken skal! erhålla andrad lydelse på sätt nedan anges.

⬢ 1 4.§.

Följande lagrum

strafflagen; ävensom

5 och 7 §§ Jagen den 30 J uni 1948 (nr 451) angående införande av lagen

ora ändring i strafflagen m. m.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket å Svensk författningssamling.

^ Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskriiiit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 21 mars 1969.

GUSTAF ADOLF

CL. S .)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

'

I

*

' Prop. 1969:12; ILU 8; Rskr 80.

St-�690000. SyejtsA* författningsscmiling 19 69, Nr 83

¬

background image

v'l

�0Sia&tszsäss^

Nr 83,'/«⬢'"⬢'>⬢ Slocliholm 11)00. KIIDKI. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.