SFS 1964:163

640163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ⬢ Nr 163

218

Utkom frän Irycket den 5 juni 1964

Nr 163

Lag

om införande av brottsbalken;

(jivcn

Stockholms slott den 20 mars 10G4.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, göra v c t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, fiinnit

gott fö rordna som följer.

Den av riksdagen är 1962 antagna ocli den 21 december samma år (nr 700)

utfärdade brottsbalken skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft den 1 ja­

nuari 1905; doc)^ må dessförinnan bestämmelser meddelas av Konungen en­

ligt vad i balken och denna lag är för -vissa f all stadgat.

Genom brottsbalken upphävas med den begränsning som följer av vad

här nedan stadgas

strafflagen den 16 februari 1804 med undantag av G kap. 1�1 §§;

Z g för ordningen den. 16 november 1841 (nr 58) emot fylleri ocb drycken­

skap ;

lagen den 22 april 1927 (nr 110) om tillsyn över dem, som iitskrivits jrå

prov från förvaring eller internering i säkerhetsanstalt;

lagen den 24 sep^tember 1931 (nr 328) med vissa bestämmelser om bötes­

straff utom strafflagens område (särskild böteslag);

lagen den 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse;

_

.

,

lagen den 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerbets-

anstalt;

lagen den 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom;

_

lagen den 18 september 1943 (nr 691) om villkorlig frigi-vmng;

lagen den 20 april 1951 (nr 175) med vissa bestämmelser om böter och \i-

samt

,

i

lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd

sä ock Jad "övrig" finnes i lag eller fSrfallnmg eller i reglemente, instruk-

''»n eller ann.an särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna

bliven ell er denna lag.

3 §

, l^örekommcr i la^ eller författning hänvisning till eller avses eljest dari

fgnun. sonTeLattsVnom l"

^ bro ttsbalken eller denna lag, skall

bestämmelsen i stället tillämpas.

^ ' Prop. 19G1:10; L'U 3; Rslcr 79.

hö�.Sycn.s-?; förfatlnitnjssamlimj

163^213

¬

background image

lOGl ⬢ Nr 1^'*^

i mal. vari

Ingen må (ir.mas för gärning, lor vilken ej vak sladgal straff när den be-

""sinff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs.

('-11 ler annan la" när dom meddelas, skall den lagen liDampas, om den leder

till fribct från sdraff eller lill lindrigare straff; vad mi ar sagt skall dock ej

-rdla. när fråga är om gärning som under viss tid vant straffbelagd pa grund

av då rådande särskilda förhållanden.

ncträffaade ådömande av annan påföljd för brott an .straff skall vad i

broltsbalkeii .stadgas äga til]ämi>nlng även å gärning som begåtts före den 1

januari I9G5: dock må i s ådant fall för gärning, som någon begått under in-

liylandc av sinneslieskaffenhet som avses i 5 kap. 5 § strafflagen, ej tilläm­

pas annan påföljd än överlämnande till särskild vård.

Vad i ä6 kap. I. 2, 4 och ö

broltsballccn stadga.s skall äga tillämpning

Jämväl när fråga är om gärning, för vilken straff jämlikt andra stycket skall

hestämmas enligt äldre lag.

r>

o

Vid bedömning enligt broltsljalkon skall vad 1 2G ka p. 3 § stadgas om åter­

fall i lirotl tillämpas ntan binder av att det förra brottet bedömts efter äldre

lag.

1 annat inåi än sädanl, som av första domstol avgjorl.s före den 1 januari

1055. skola bestämmelserna i .04 kap. brottsbalken, med iakttagande avvad

i 9�11

denna lag sägs, tillämpas jämväl när fråga är om brott, som be-

gåilts före sagda dag.

7 §,

�&klagares Itcfogenbct att tala å Inoll skall bedömas efter den lag som gäl­

ler nar atal väekes. Ecdömningen skall dock alltid sl<c efter äldre lag", o j"

när handlingen lörctogs broltet var undantaget frän allmänt åtal eller för

sådant iital var stadgat särskilt villkor ocli bestämmeksen härom icke upp'

tagit.s i de n nya lagen.

Forekoinma till vcrkställigbet på en gång dom, varigenom någon dömts tiH

s raffarbete pa viss tid, oeb annan dom, meddelad före den I januari 1905,

enligt vilken ban har att imdcrgu fängelse, skall fortfarande tillämpas vad

1

v,ip. o ^ an dra stycket ocli G § första stycket strafflagen sägs.

9 §.

Vai

om fäugclse skall, med de nndatitag som ang^-

fänapK.

' tilkmipligii delar gälla i fråga om straffarbete och beträffande

langelse som adomts före tialkens ikraftträdande.

som

villkorlig frigivning från gemensamt straff

1 ^andt

^t^^^Wtngen: skalf alltjämt iakttagas vad^

bodigfrighiiinf^^^^^^

och 20 § första .stycket lagen om viU-

KivenVrJm

vid brollsl,.alkcns ikrnfUriidandc ur villkorligl fri"

⬢ farbete eller fängelse skall beträffande prövotidens längd och

¬

background image

1964 . Nr 163

4^7

innehållet i honom meddelade särskilda föreskrifter alltjämt tillämpas vad

därom st adgas j lagen om^illkorhg frigivning. Vid tillämpning av 26 kap.

Ig g b rottsbalken må, såvitt avser förhållande som hänför sig till tiden före

balkens ikraftträdande, ej föreläggas ^^te. Ej heller må den som på grund av

sådant förhållande omhändertages jämlikt 26 kap. 22 § brottsbalken kvar-

bålkis längre än en vecka.

3. I fråga om bortfallande av straffarbete eller av fängelse, som ådömts

före brottsbalkens ikraftträdande, skall gälla vad i 5 kap. 20 och 22 §§ straff­

jagen st adgas; i stället för tid som där sägs skall dock för bortfallande av

straffarbete på kortare tid än sex månader gälla en tid av fem år.

10 §.

Lagen oin villkorlig dom skall med nedan angivna avvikelser alltjämt äga

tillämpning i fall då villkorlig dom enligt 1 § nämnda lag meddelats före

brottsbalkens ikraftträdande.

1. Vad i lagen om villkorlig dom sägs om övervakningsdomstol skall i

stället g älla �vervakningsnämnd varom förmäles i 37 kap, 1 § brottsbalken;

dock skall fråga om förverkande av villkorligt anstånd alltid avgöras av dora­

stol. Beträffande övervakningsnämnds och dorastols handläggning och beslut

i ärend en enligt lagen om \1Ilkorlig dom skola bestämmelserna i 37 och 38

kap. broltshalken äga motsvarande tillämpning, övervaluiingsnämnd må

icke finnas tillsatt jämlikt 2ö § lagen om villkorlig dom efter det att brotts­

balken trätt i kraft,

2. Finnes den som erhållit villkorligt anstånd hava begått annat brott

skall, i stället för vad i 13 § 1 mom. lagen om villkorlig dom sägs, gälla att

rätten må döma särskilt till påföljd för detta brott eller förklara anståndet

förverlvat och, med undanröjande av vad som må hava bestämts om straff,

duma t ill påföljd för det brott som avsågs med den \åIlkorliga domen och

det nya brottet eller ock, om brottet begåtts före prövotidens början, utan

att bestämma annan påföljd förordna att anståndet skall avse jämväl ådö-

mande av straff för detta brott. I fall som nu avses skola bestämmelserna 1

14 och 16 §§ lagen om villkorlig dom äga motsvarande tOlämpning.

3. Förklaras ^^llko^ligt anstånd förverkat, må rätten, jamval 1 annat fall

än som avses ovan under 2, under förutsättningar som angivas a 28�31 k ap.

brottsbalken döma till skyddstillsyn, ungdomsfängelse fl^er mternermg eller

förordna om överlämnande till särskild vård att träda 1 stallet for strå
det brott som avsågs med den ^^lIko^liga domen.

- ,^5

4. Vad i 34 kap. 11, 12 och 13 §§ brottsbalken stadgas om att

pä-

följder slcola träda i stället för villkorlig dom skall jamval avse^Ilkor g

dom enli gt 1 § lagen om villkorlig dom och straff som utsatts 1 domen.

11 §.

Beträffande ungdomsfängelse, ådömt

elar g fdla vad i brottsbalken stadgas om

°ch

förvaring eller internering i säkerhetsanstalt vad i balken

^dgat om

"^ernering. varvid utskrivning på

|

lalt. Vid tillämpning av 29 kap. 8 § och 30 kap.

§ iirrflftträdande ei fö-

^vser förhållande som hänför sig till tiden fore

[f^äggas vite. Beträffande den, som vid balkens tofttradande

bmtf

meddelas

är om brott som begåtts

otlsbalken om tid för vård 1 anstalt, nar

g

.j. förvaring eller

Je balkens ikraftträdande. I fråga om de

påföljden gått

Internering i säkerhetsanstalt och för vilken mmsta tiaen lor p

j

1

t

¬

background image

j96t ⬢ Nr

....n ,1.1, v.,ron, S,,.<ls- i

'-F- S

>^-�~.bnn.on,

r,4�~

,'ll;'.;'fr,r l«ll<o..s i kraflf.a.inmU-.

⬢⬢

X� ii-

^

före den 1 jamuiri IDO� niS, även om hinder cj möter

För brott som iK atts

päioljd ej ädomas, om straff

anse ..o.i'förf,.lic, vid bcdöi.raing cftei- Ing som gäUdo

brottet begicks.

, �~}-i,.,iben stadgas skall äga motsvarande tillämpning

öcSiV.nl^-,uutnf".c^i"'s anl-cnclc förvorlmnde eller nnonn é.gU

enligt 2 laip. lö cllor 17 strafflagen.

13 §.

⬢'rj

inänadcr ädomes,

J. I" ^ -

Följ ondo lag rum skola alltjämt äga tillämpning i deras lydelse vid brotts-

iialketis ikraftträdande:

IG g 1 och G punkterna förordningen den 10 februari 18�4 (nr Ii s. 101)

orn nva strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall;

1 punkten övergångsbestämmelserna till lagen den 3 juni 1038 (nr 251)

om ändring i vissa delar av strafflagen;

3 punkten övcrgångsbeslämmelsenia till lagen den 12 juni 1942 (nr 378)

om ändring i vissa delar av strafflagen; ävensom

4 § a) -smnt 5 och 7 §§ lagen den 30 jiini 1948 (nr 451) angående infö­

rande av lagen om ändring i strafflagen m. m,

lo I

Konungen äger forordna, att bcfalliiingshavare vid skyddsförening må

fullgöra uppgift som enligt brottsbalken eller annan lag ankominer på

skydciskonsulonl.

10 §.

4 ad 1 2G ka p. 9 § första stycket brottsbalken stadgas om att fråga angU'

mmdc som nu avses, skall gälla följande.

1- L esliit om fakultativ villkorlig frigivning meddelas av den kriminal-

vardsnänmd varom förmäles i 37 kap. 3 §' brottsbalken.

... hinner den övervakningsnämnd, till vars verksamhetsområde fa^o"

sanslaUen hör, att den dömde hör frigivas eller gör han själv ansökan

1 rmT'

'4'ct yttrande hänsUjuta frågan tiH

Krinunahardsnamndcn.s prövning.

��li övervaUningsnL.�~n.ls Ik.,"!;

arcndc som nu avses skal! viri ; nv u.,,, r e

11 SS broHs

stadgas äga tillämpning.

¬

background image

1964 . Nr 163 och 164

429

illa som vederbör hava sig hörsaroligen att efterråtta. Till ytlermera

Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

visso ^

slott den 20 mars 1964,

GUSTAF ADOLF

___

HEHUAN K ONG

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.