Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1971:965
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:372
Övrigt: Rättelseblad 2002:926 har iakttagits.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1971:965
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1971-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:372
Övrig text: Rättelseblad 2002:926 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

2 §   Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. Lag (2019:372).

3 §   Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående
   1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,
   2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
   3. fordons hastighet,
   4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,
   5. förkörsrätt,
   6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,
   7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,
   8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,
   9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,
   10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,
   11. märkning av fordon eller last,
   12. fordonsbelysning och dess användning,
   13. fordons last eller lastförmåga eller
   14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning. Lag (1991:299).

4 §   I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten. Lag (1977:950).

5 §   har upphävts genom lag (1972:813).

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.