SFS 1973:136

730136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

SFS 1973:136 Lag

om ändring i lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmals-

dom;

Utkom frå n trycket

den 12 april 1973

given Siockholms slott den 2 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde,

Götes och Vendes Konung, göra

-It

1

\

268

- -

- o 11. u I I w .⬢ fe, t, J r n

. jp jnicr

med riksdagen', funnit gott att i fråga om lagen (1972:2

j uj,

nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels att 27 § skall upphöra att gälla,
dels att 39 § skall ha fö ljande lydelse.

' Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21.

¬

background image

Av allmänna medel utgiven ersätining till offentlig försvarare

SFS 1973:136

^ 1 kostnad för rättshjälp enligt 36 § rältshjälpslagen (1972:429) skall

Jtnnna pä statsverket, om icke den dömde av särskilda skäl bör
IteLEälda ersättningen.

träder i kraft den 1 juli 1973. � ldre bestämmelser gäller

fortfarande när biträde förordnals före ikraftträdandet.

Pet alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätia. Till

[termera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med

Ut liUTig). sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(LS.)

}

(Justitiedepartementet)

I

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.