SFS 1980:1135

801135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:1135

om ändring i iagen (1972:260) om internationellt

utkom från trycket

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

den 29 januari i98i

utfärdad den 23 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (1972:260) om interna­

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha nedan

angivna lydelse.

12 § Har frihetsberövande påföljd ådömts genom den utländska domen,

får rätten ej bestämma strängare påföljd än i denna dom. Detta gäller även
om den ådö mda påföljden är lindrigare än den lindrigaste påföljd som en­
ligt svensk lag kan följa på brottet eller brotten.

Utgör den ådömda påföljden böter, bestämmer rätten, med tillämpning

av den växelkurs som gäller vid tiden för beslutet, ett bötesbelopp som i

svenska kronor motsvarar beloppet av de ådömda böterna. Är i svensk lag
för motsvarande brott stadgat böter omedelbart i penga r, får dock icke be­

stämmas högre bötesbelopp än ettusen eller, om påföljden avser flera
brott, tvåtusen kronor. Är i sve nsk lag ej stadgat svårare straff än dagsbö­

ter, får ej bestämmas högre bötesbelopp än etthundratjugotusen, eller, om
påföljden avser flera brott, etthundraåttiotusen kronor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3

:i

På regeringens väg nar

HÅKAN WINBERG

Johan Munck

n

(Justitiedepartementet)

ii

' Prop. 1980/81:38, JuU 15, rskr 115.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.