SFS 1991:454

910454.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:454 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1972:260) om internationellt

den 10 juni 1 991

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfördad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 6 § lagen (1972:260) om interna­

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha följan­

de lydelse.

6

Framställning om verkställighet av europeisk brottmålsdom kan

avslås

1. om gärning som påföljden avser utgör politiskt eller militärt brott,

2. om det finnes grundad anledning antaga att domen föranletts eller den

däri bestämda påföljden s kärpts av hänsyn till ras, religion, nationalitet
eller politisk åsikt,

3. om gärning som påföljden avser omfattas av här i landet pågående

förundersökning, väckt åta l, utfärdat strafföre^läggande eller förelä ggande
av ordningsbot, eller om beslut har meddel ats att åtal för gärningen ej skall

väckas eller fullföljas,

4. om gärning som påföljden avser icke har begåtts i den stat där

påföljden bestämts,

5. om påföljden ej kan verkställas här i landet,
6. om det kan antagas att påföljden kan verkställas i den främmande

staten,

7. om den döm de vid tiden för brottet ej fyllt femton år,

8. om en tillämpning av 35 kap. 7—9 §§ eller 36 kap. 15 § brottsbalken

skulle innebära att påföljden bortfallit.

Har i den främmande staten vidtagits åtgärd som enligt lagen i den

staten medför att tiden for bortfallande av påföljd uppskjutes, skall åtgä r­

den ha samma verkan här i landet vid tillämpning av första stycket 8.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991,

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

714

' Prop. 1990/91; 127, JuU32, rskr. 32 3.

^ Senaste lydelse 1984:876.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.