SFS 1991:1144

911144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1144 Lag

Utkom från trycket

ODi ändring 1 lagcn (1972:260) om internationellt

den 9 juli 1991

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 26 och 34 a§§ lagen

(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brott­

målsdom skall ha följande lydelse.

1 §' 1 den mån det påkallas av överenskommelse som Sverige ingått med

främmande stat kan regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd,
böter eller förverkande som i den främmande staten ådömts eller beslutats
efter rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten
ålagts eller beslutats av annan myndighet än domstol, får verkställas i
Sverige enligt denna lag.

1 samband med förordnande enligt första stycket kan regeringen, i den

mån det påkallas eller eljest föranleds av överenskommelsen, förordna att
verkställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som

ådömts eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts

någon av a nnan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller

godkänt föreläggande av ordningsbot, får anförtros åt myndighet i den
främmande staten. Vad som har sagts nu gäller dock int e verkställighet av

något ann at beslut om överlämnande till särskild vård än överlämnande

till rättspsykiatrisk vård.

3

Om synnerliga skäl föreligger, kan regeringen, även om förordnande

som avses i 1 § ej meddelats, för visst fall förordna, att frihetsberövande

påföljd som ådömts svensk medborgare eller utlänning med hemvist i

Sverige genom dom eller annat avgörande meddelat av domstol eller

annan behörig myndighet i främmande stat får verkställas i Sverige enligt

denna lag, eller att verkställighet av frihetsberövande påföljd som här i
landet ådömts eller ålagts medborgare eller någon som har hemvist i viss

främmande stat, får anförtros myndighet i den främmande staten. Det
sistnämnda gäller dock in te verkställighet av något annat beslut om över­
lämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk vård.

I fall som avses i första stycket äger 2 § tredje stycket motsvarande

tillämpning.

26

Fråga om verkställighet i fr ämmande stat av här i lan det ådömd

eller ålagd påföljd enligt förordnande som avses i 2 § första eller tredje
stycket upptages av kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet

av överlämnande till rättspsykiatrisk vård, socialstyrelsen eller, i fråga om

verkställighet av böter eller förverkande, annan myndighet som regeringen

bestämmer. Framställning om verkställighet får ej göras, om med motsva-

2052

' Prop, 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

' Senaste lydelse 1984:876.

' Senaste lydelse 1984:876.

" Senaste lydelse 1984:876.

¬

background image

rande tillämpning av 5 § andra stycket 1-8 hinder mot verkställighet i den

SFS 1991:1144

främmande staten kan antagas föreligga. •

Framställning om verkställighet av frihetsberövande påföljd får ej göras,

om den dömde är svensk medborgare och själv motsätter sig åtgärden.
Uppkommer fråga om verkställighet av frihetsberövande påföljd som

ådömts eller ålagts annan än svensk medborgare, skall statens invandrar­

verk höras, om icke den dömde samtycker till åtgärden. Avstyrker invand­

rarverket att framställning göres, underställes ärendet regeringen för avgö­

rande.

Har rege ringen enligt 3 § förordna t att verkställighet av påföljd i visst

fall får anförtros myndighet i främmande stat, ombesöijer kriminalvårds­
styrelsen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiat-

risk vård, social styrelsen att framställning om verkställighet görs i den
främmande staten.

34 a

Fråga om ve rkställighet enligt överförandekonventionen i främ­

mande stat av här i landet ådömd påfölj d upptas av kriminalvårdsstyrel­

sen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiatrisk

vård, av socialstyrelsen. Framställning om sådan verkställighet får inte

göras, om med motsvarande tillämpning av 25 a § första styck et hinder

mot verkställighet i den främmande staten kan antas föreligga.

Fråga om verkställighet enligt första stycket på begäran av främmande

stat prövas av kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av
överlämnande till rättspsykiatrisk vård, av socialstyrelsen med motsvaran­
de tillämpning av 25 a § första stycket.

I fall som avses i denna para graf gäller 28, 29 och 33 §§ första stycket i

tillämpliga delar.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

^Senaste lydelse 1984:876.

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.