SFS 2017:138 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

170138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1972:260) om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska införas en ny
paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

40 a §

Om en frihetsberövande påföljd ska verkställas utomlands, ska Kri-

minalvården se till att den dömde förs till den stat där påföljden ska verkstäl-
las.

Om en frihetsberövande påföljd som har meddelats utomlands ska verkstäl-

las i Sverige, ska Kriminalvården ansvara för transporten av den dömde i Sve-
rige.

Vid transporter enligt första och andra styckena tillämpas följande bestäm-

melser i häkteslagen (2010:611):

– 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
– 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
– 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det är nödvändigt för att en transport enligt första stycket ska kunna

genomföras, får den dömde hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst
under 48 timmar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:138

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.