SFS 1996:1636 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 1996:1636 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS 1996_1636 Lag om ändring i lagen (1972_260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1636
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels att 34 a § och 39 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 27 §, av följande lydelse.

27 § I mål och ärenden angående verkställighet utomlands av frihets-
berövande påföljd skall offentligt biträde förordnas för den som åtgär-
den avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

34 a §2 Fråga om verkställighet enligt överförandekonventionen i främ-
mande stat av här i landet ådömd påföljd upptas av Kriminalvårds-
styrelsen eller, i fråga om verkställighet av överlämnande till rättspsykiat-
risk vård, av Socialstyrelsen. Framställning om sådan verkställighet får
inte göras, om med motsvarande tillämpning av 25 a § första stycket
hinder mot verkställighet i den främmande staten kan antas föreligga.

Fråga om verkställighet enligt första stycket på begäran av främmande

stat prövas av Kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av
överlämnande till rättspsykiatrisk vård, av Socialstyrelsen med mot-
svarande tillämpning av 25 a § första stycket.

Kriminalvårdsstyrelsen eller Socialstyrelsen får, om det föreligger

särskilda skäl, med eget yttrande överlämna ett ärende om verkställighet
till regeringen för avgörande.

I fall som avses i denna paragraf gäller 27-29 och 33 §§ i tillämpliga

delar.

39 §3 Ersättning till offentlig försvarare som betalats av allmänna
medel skall stanna på staten, om det inte finns särskilda skäl för att
den dömde skall återbetala ersättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1993:205.

3

Senaste lydelse 1973:136.

3023

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.