SFS 2000:294 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

000294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 26 § lagen (1972:260) om inter-

nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2

orden ”Statens

invandrarverk” och ”Invandrarverket” skall bytas ut mot ”Migrationsver-
ket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159.

2

Senaste lydelse av 26 § 1993:205.

SFS 2000:294

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.