SFS 2000:570 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom / SFS 2000:570 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
000570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:260) om inter-

nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels

att i 8, 17, 20, 25 a, 28, 30, 32 och 40 §§ ordet ⬝utrikesdepartementet⬝

skall bytas ut mot ⬝Justitiedepartementet⬝,

dels

att 18 och 36 §§ skall ha följande lydelse.

18 §

2

Har framställning om verkställighet av europeisk brottmålsdom

gjorts, kan egendom som genom domen förklarats förverkad tas i beslag, om
beslag hade kunnat ske enligt svensk lag i en rättegång i Sverige. Beslut om
beslag meddelas av Riksåklagaren eller rätten. I fråga om beslag enligt
denna paragraf skall i övrigt bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken till-
lämpas. Bestämmelser om beslag och kvarstad finns också i lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

36 §

3

Egendom eller dess värde som förverkats med stöd av denna lag till-

faller staten. Regeringen får på begäran av den stat som gjort framställ-
ningen om verkställighet av förverkandebeslutet förordna att egendomen
eller dess värde helt eller delvis skall överlämnas till den staten.

Böter som bestämts enligt denna lag får inte förvandlas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1990:274.

3

Senaste lydelse 1991:300.

SFS 2000:570

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.