SFS 2004:592 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

040592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25 f och 27 §§ lagen (1972:260)

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall
ha följande lydelse.

25 f §

2

I fall som avses i 25 b § 1 skall offentligt biträde förordnas för den

dömde, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

I ärenden hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av Regerings-

kansliet.

Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

27 §

3

I mål och ärenden angående verkställighet utomlands av frihets-

berövande påföljd skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden av-
ser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

I ärenden hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av Regerings-

kansliet.

Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247.

2

Senaste lydelse 2000:460.

3

Senaste lydelse 2000:460.

SFS 2004:592

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.