SFS 2005:969 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

050969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 26, 34 a och 41 §§ lagen

(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom

2 ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut

mot ordet ”Kriminalvården” i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
26 § 2000:460
34 a § 2000:460
41 § 2000:460.

SFS 2005:969

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.