SFS 1974:204

740204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 204 Lag

Utkom frän t rycket

jkraftträdairide av vissa lagar på krimiiraalvårdesis

den 1 4 maj 1974

Oimrade^

utfärdad den 19 april 1974.

Kungl. Maj;i förordnar följande med riksdagen'.

1 § Lagen (1974: 202) om beräkning av strafftid m. m., lagen (1974:

203) om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli

1974, då lagen (1964: 541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upp­

höra att gälla.

2 § Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om
fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhelsanslalt
vad som i nya lag arna sägs om internering.

3§ Vad so m föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av

frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller
fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen.

4§ Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 §
andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall

490

' Prop. 1974:20. JuU 2. rskr 99.

¬

background image

78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i

SFS 1974:204

tillämpliga delar.

5§ Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i

fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974: 202) om be­
räkning av strafftid m. m., anses ha meddelats enligt 20 § första stycket
sistnämnda lag.

6 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till för eskrift

som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974: 202) om beräkning av

strafftid m. m. eller lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt, skall i

stället den nya bestämmelsen tillämpas.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.