Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:204
Departement: Justitiedepartementet L5
Länk: Länk till register

SFS nr:

1974:204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1974-04-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gälla.

2 §   Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad som i nya lagarna sägs om internering.

3 §   Vad som föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen.

4 §   Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga delar.

5 §   Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag.

6 §   Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.