Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:204
Departement: Justitiedepartementet L5
Länk: Länk till register

SFS nr:

1974:204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1974-04-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gälla.

2 §   Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad som i nya lagarna sägs om internering.

3 §   Vad som föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen.

4 §   Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga delar.

5 §   Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag.

6 §   Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.