SFS 2015:651 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

150651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (1978:801) om inter-

nationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha följande lydelse.

30 §

Denna lag gäller inte i fråga om verkställighet eller annan åtgärd som

regleras genom lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller genom lagen
(2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Euro-
peiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:138, bet. 2015/16:JuU5, rskr. 2015/16:14.

SFS 2015:651

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.